Regionalny Program Operacyjny

fundusze logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznej. Wdrażana technologia jest wynikiem własnych prac rozwojowych Wnioskodawcy. Przedmiotem projektu jest innowacja procesowa polegająca na utworzeniu elastycznego gniazda produkcyjnego do obróbki/wywarzania wyrobów i półwyrobów metalowych na potrzeby motoryzacji i energetyki, a także produktowa dotycząca produkcji wyrobów w postaci specjalnych grotów do uziomów. Celem projektu będzie wykorzystanie najnowszej generacji robota kooperującego w obsłudze linii technologicznej w małym i średnim przedsiębiorstwie branży metalowej.

Wartość projektu: 1 285 719,00 PLN Wartość dofinansowania: 470 385,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl